BRONEERI TUBA

E-poe kasutustingimused

Tellimistingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna spatallinn.ee (edaspidi Tallinn Viimsi SPA e-pood) omaniku SPA Tours OÜ (edaspidi Tallinn Viimsi SPA) vahel Tallinn Viimsi SPA e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Tallinn Viimsi SPA e-pood vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

Hind

2. Hind
2.1. Hinnale võib lisanduda kohaletoimetamistasu vastavalt tellimuse vormistamise käigus valitud tarneviisile.

Maksetingimused

3. Toodete eest tasumine

Kliendil on valida kahe makseviisi vahel:
3.1. Kliendile saadetakse tellimuse kinnitusena elektronpostiga arve. Klient on kohustatud enne arve tasumist kontrollima, et andmed arvel vastavad tellimusele. Maksetähtajaks on sama päev, millal tellimus vormistati. Tellimuse täitmisega hakatakse tegelema alates hetkest, kui kogu maksuarvel näidatud summa  on laekunud Tallinn Viimsi SPA arvelduskontole. Kui raha ei laeku kolme tööpäeva jooksul, siis tellimus ja ettemaksuarve tühistatakse.

 

Tellimuse tühistamine ja raha tagastamine

5. Tellimuse tühistamine ja toodete tagastamine

5.1. Kliendil on õigus enne kauba kättetoimetamist tühistada oma tellimus, saates Tallinn Viimsi SPA’le elektronpostiga vastavasisulise avalduse või helistades Tallinn Viimsi SPA kontakttelefonil.
5.2. Kliendil on õigus taganeda sooritud ostust 14 kalendripäeva jooksul arvates toodete Kliendile üleandmisest. Selleks peab Klient saatma Tallinn Viimsi SPA’le kirjaliku taganemisavaldus. Tallinn Viimsi SPA soovitab Kliendile märkida avalduses ka taganemise põhjus.
5.3. Kauba tagastamisel Klient on kohustatud toimetada tagastatav kaup Tallinn Viimsi SPA’le isiklikult või Eesti Post postiteenuse kaudu 30 (kolmkümmend) päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi teate Tallinn Viimsi SPA’le  jõudmisest. Tagastamisega seotud kulud summas kuni 10 EUR tasub Klient.
5.4. Toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 (kolmkümmend) päeva jooksul arvates päevast, mil kaup oli Tallinn Viimsi SPA’le tagastatud.
5.5. Kauba taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata ning tagastada  toode koos pakendiga. Pakendist välja võetud toode tagastamisel kehtib mõistlikkuse põhimõte.
5.6. Tallinn Viimsi SPA’l on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui Tallinn Viimsi SPA vastava teenuse varud on ammendunud.

Garantii

6. Garantii

6.1. Tallinn Viimsi SPA annab tellitud teenuseele/tootele seaduses sätestatud vastutust täiendava garantii vaid kataloogis või internetis vastava teenuse/toote/kaubaartikli juures selgelt väljendatud juhtudel ja tingimustel. Garantii kehtib ainult koos ostuarvega. Kaupade puhul, mille suhtes on Tallinn Viimsi SPA andnud garantii, tagab Tallinn Viimsi SPA garantii kehtivuse aja jooksul, et tellitud kaup vastab lepingutingimustele. Kui kataloogis või internetis ei ole vastava kaubaartikli juures sätestatud teisiti, on Tellijal garantiist tulenevalt järgmised õigused: puuduse esinemisel on Tellijal õigus nõuda teenuse/toote tasuta asendamist; kui puudust ei õnnestu vaatamata korduvale parandamisele kõrvaldada, on Tellijal õigus nõuda teenuse/toote vahetamist; kui teenust/toodet ei ole võimalik vahetada, on Tellijal õigus Lepingust taganeda. Garantii ei kehti juhul, kui teenuse/toote puudus on tingitud valest kasutamisest või tavapärasest kulumisest.
6.2. Tallinn Viimsi SPA ei vastuta:
6.2.1. Kliendi süül teenuse/toote halvenemise või kahjustumise eest;
6.2.2. Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel;
6.2.3. Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral.
6.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Tallinn Viimsi SPA kulul.
6.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 (kolmkümmend) päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi teate Tallinn Viimsi SPA’le  jõudmisest.

Omandireservatsioon

7. Omandireservatsioon

7.1. Kuni kauba täieliku tasumiseni on teenus/kaup Tallinn Viimsi SPA omand.

Vastutus ja vääramatu jõud

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Tallinn Viimsi SPA ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Tallinn Viimsi SPA ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Tallinn Viimsi SPA ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

Klubikaardiga liitumine

9. Klubikaardiga liitumise tingimused

9.1. Klubikliendi programmiga on võimalik liituda alates 12. eluaastast.
9.2. Klubikliendile kehtivad soodustused on personaalsed ja ei ole ette nähtud edasiandmiseks kolmandatele isikutele, v.a. juhul kui spaa poolt ei ole teatatud lisasoodustustest kaardi omanike kaaslastele või pereliikmetele.
9.3. Klubikliendi soodustused kehtivad tingimusel, et teenuse eest tasutakse teenuse osutaja juures, vahendajate kaudu tehtud tellimustele klubiliikme soodustused ei rakendu.
9.4. Topeltsoodustused ei kehti.
Spaa ei vastuta liikmete isikliku vara, võimalike haigestumiste või õnnetuste eest, mis on põhjustatud liikme enda tegevusest või on ’force majore’.
9.5. Spaa omab õigust kehtetuks tunnistada klubikliendi liikmelisus juhul kui:
9.5.1. klubiklient on andnud oma soodustused kasutamiseks kolmandatele isikutele;
9.5.2. klubiklient on esitanud ankeedis enda kohta mittetõest informatsiooni;
9.5.3. klubiklient on käitunud häirivalt teiste spaa klientide suhtes või on tahtlikult rikkunud või kahjustanud spaa inventari või sisustust.

Muu info

10. Muud tingimused

10.1. Tallinn Viimsi SPA e-poes registreerimise ja ostude sooritamise käigus säilitab Tallinn Viimsi SPA Kliendi kohta tema poolt sisestatud kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, tava- ja e-posti aadressid) ja teabe sooritatud ostude kohta. Saadud andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
10.2. Kliendi ja Tallinn Viimsi SPA vahel seoses Tallinn Viimsi SPA e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

11. Lõppsätted

Käesolevatele tellimistingimustele ning Tallinn Viimsi SPA ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

Andmed

SPA Tours OÜ
Reg. nr.: 11693733
KMKR: EE101320728
MTR nr: KTO019401, KTO011507
Randvere tee 11, Viimsi 74001
Harju maakond, Eesti

A/a number: EE961010220110801011
SWIFT kood (BIC): EEUHEE2X
Panga nimi: SEB

Telefon:+372 606 1000
E-mail: info@spatallinn.ee
Kodulehekülg: www.spatallinn.ee